Защита на личните данни

Сайтът www.postolovski.com спазва всички законови изисквания, касаещи защитата на личните данни на посетителите и GDPR регламентите. Сайтът поддържа SSL връзка, която се поддържа от всичките страници на сайта. SSL сертификетът криптира връзката между потребителя и сайта, като по този начин се затруднява прихващането на конфиденциална информация от трети злонамерени лица. Чрез SSL сертификатът се гарантира сигурност и защита на личните данни въведени доброволно от страна на потребителя в секцията “Контакти” в българската версия и секцията “Contacts”в английската версия.

Сайтът www.postolovski.com прилага и спазва всички законови регламенти GDPR (General Data Protection Regulation). Въведената информация в полето “Име”, “Email” и “Съобщение” от секцията “Контакти” се използват само и единствено за целите на осъществяване на контакт с оглед бъдещно партньорство, търсене на работа, изпращане на запитване от страна на потребителя на сайта до представител на фирма “Постоловски” ООД. Изпратената информация от потребителя до администратора на сайта е криптирана и не може да бъде прихваната от трети лица.  Съгласно разпоредбите на  GDPR (General Data Protection Regulation) потребителят има право да поиска от администратора на сайта пълна информация, касаеща личните му данни, които се съхраняват от собственика на сайта и да поиска тяхното изтриване или актуализиране.